Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Onze Standpunten

       Wij zijn tegen de voorliggende plannen inzake de komst van de XL-windturbines in de gemeente Beuningen.

 

  • Want er is in onze gemeente nu al sprake van een cumulatie van hinder- en overlastgevende factoren. Het huidige locatieplan houdt daar geen rekening mee. Extra hinder en overlast door deze plannen zijn voor ons onacceptabel.

  • Wij vinden dat er meer tijd nodig is om voor de toekomst weloverwogen, en dus geen overhaaste, besluiten te nemen. Die tijd is ook ruimschoots beschikbaar om toekomstige doelstellingen te realiseren. Naar onze mening is er momenteel sprake van een onnodig en veel te hoog tempo.

  • Temporiseer de plannen en maak eerst een start met minder omstreden plannen zoals bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken.

  • Daardoor ontstaat ook de tijd en ruimte om veel meer de recente inzichten met betrekking tot technologische ontwikkelingen en gezondheidsrisico’s bij de plannen voor een energieneutraal Beuningen in 2040 te betrekken.

  • Juist omdat de technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe en/of verbeterde mogelijkheden moet er ruim de tijd genomen worden om zorgvuldig naar alle alternatieven en uitgangspunten te kijken en niet nu overhaaste keuzes te maken die over enkele jaren alweer achterhaald blijken te zijn.

  • Er moet veel beter dan tot nu toe afgestemd worden met de burgers die er mee te maken gaan krijgen en er moet betrouwbare en objectieve informatie verstrekt worden.

  • Wij missen tot nu toe nadrukkelijk in de gepresenteerde plannen wat je noemt het voorzichtigheidsprincipe. Als er een kans is op gezondheidsschade, en zeker in een gebied waar al sprake is van (geluids-)overlast en gezondheidsschade, dan is er een grote verantwoordelijkheid voor de overheid om deze (extra) schade te voorkomen en inwoners daartegen te beschermen.

  • Wij hebben grote vraagtekens bij het gebrek aan transparantie met betrekking tot de totstandkoming van de adviezen.

  • Ook hebben wij geen vertrouwen in de adviezen van de gebiedsraad. Een zeer kleine groep mensen waarvan niemand mag weten wie het zijn. De gebiedsraad heeft onder leiding van gemeentefunctionarissen gewerkt aan de totstandkoming van het locatieplan. Er is sprake van een schijn-democratisch proces met een vooraf bepaalde uitkomst. Dat maakt dat wij ons niet vertegenwoordigd hebben gevoeld door de gebiedsraad en geen vertrouwen hebben in de door de gebiedsraad gemaakte afwegingen.